นักเรียนอนุบาลอำไพ แสดงความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ  Ampai Students show their ability.
“ Believe in Ampai to bring joy & success ”
2023 Dancing Competition - We got the First Place

การสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language Approach) คือ การที่เด็กได้เรียนรู้การใช้ภาษาทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนไปตามธรรมชาติ อย่างมีความหมายสำหรับเด็ก สอดคล้องเหมาะสมกับวัย จะเน้นให้เด็กได้ลงมือทำด้วยตนเอง เช่น อ่านนิทาน เล่าเรื่องราว ฟังนิทานที่ครูหรือเพื่อนเล่า เขียนคำที่ตนสนใจจากเรื่องที่ได้อ่านหรือได้ฟัง โรงเรียนอนุบาลอำไพมีความเชื่อว่าการจัดหลักสูตรที่เหมาะกับพัฒนาการของเด็ก ทั้ง 4 ด้านไม่จำเป็นต้องมีตำราตายตัว ครูสามารถใช้สื่อรอบตัวรวมถึง สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ที่เด็กๆสามารถพบเห็นได้จากชีวิตประจำวัน จึงมีความหมายสำหรับเด็ก เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นActivity- Based 1.Whole language 2.Project Approach 3.STEAM

ที่อนุบาลอำไพ เด็กๆจะได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ซึ่งจะมีครูเจ้าของภาษามาสอนทุกวันทุกห้อง และแต่ละห้องจะมีครูฟิลิปปินส์ที่มีความสามารถทางภาษาในระดับสูงเทียบเท่าเจ้าของภาษามาเป็นครูประจำชั้น ที่อำไพ ครูชาวไทยทุกคนต้องได้รัีบการฝึกฝนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ ทุกคน สำหรับภาษาไทยและจีนนั้นก็จะมีครูผู้รับผิดชอบป็นผู้สอน.

Whole Language ++ & Activity- Based Tri-Lingual Curriculum ในหลักสูตร 3 ภาษาของอนุบาลอำไพ มีรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการสร้างทักษะการใช้ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

หลักสูตรอนุบาลของเราพัฒนาความมั่นใจความเป็นอิสระความรู้และทักษะชีวิตของเด็ก ๆ ด้วยการสนทนาภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาและครูประจำชั้นชาวฟิลิปปินส์

หลักสูตร PRE KINDERGARTEN ถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการด้านต่างๆ ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านร่างกาย ด้านสังคม และด้านสติปัญญาของเด็กเล็ก  ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ 

ที่โรงเรียนอนุบาลอำไพ มีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆเข้าไปและเด็กได้ใช้ศาสตร์เหล่านี้ในการแก้ปัญหา โดยเน้นให้เด็กได้ลงมือทำ คิดวางแผน ค้นหาคำตอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะใช้ STEAM ในการจัดประสบการณ์ให้นักเรียน เดือนละ 1 ครั้ง

ที่โรงเรียนอนุบาลอำไพจัดให้มีการจัดประสบการณ์แบบ Project Approach อย่างน้อยภาคเรียนละครั้งๆละ1-3 สัปดาห์ โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย ผู้ปกครอง ครู ชุมชน จะเป็นแหล่งข้อมูลให้เด็กๆสืบค้นเพื่อสรุปแนวคิดออกมาเป็นข้อสมมุติฐานในการทำโครงงานและสรุปโครงการที่ได้จากการทดลอง การสังเกต หรือ สำรวจ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้